PETYCJA KATECHETÓW

Otrzymaliśmy prośbę z Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, podpisaną przez ks. dra Andrzeja Jasnosa, dyrektora wydziału, o włączenie się w akcję poparcie Petycji o niewprowadzanie zmian w prawie prowadzących do niewliczania ocen z przedmiotów religia/etyka do średniej ocen końcoworocznych, uzyskiwanych przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz utrzymania dotychczasowego wymiaru godzin z tych przedmiotów.

Zarząd Oddziału na zebraniu w dniu 13 lutego 2024 r. podjął, większością głosów, decyzję o  poparciu tej petycji. Prezes Oddziału reprezentująca Oddział KSW w Tarnowie na zewnątrz (zgodnie z zapisem w Statucie KSW), podpisała 14 lutego dokument.

Petycję można podpisać pod linkiem:

www.petycjeonline.com/petycja_o_wliczanie_oceny_z_religiietyki_do_redniej_ocen_oraz_utrzymanie_dwoch_godzin_z_tych_przedmiotow

 

Tekst Petycji:

Szanowna Pani

Barbara Nowacka

Minister Edukacji Narodowej.

W imieniu środowiska nauczycieli religii i innych środowisk wychowawczych, w tym rodziców oraz uczniów zwracamy się z prośbą o niewprowadzanie zmian w prawie prowadzących do niewliczania ocen z przedmiotów religia/etyka do średniej ocen końcoworocznych, uzyskiwanych przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz utrzymania dotychczasowego wymiaru godzin z tych przedmiotów.

W obliczu zapowiedzi ministerialnych, a także prac podjętych nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych rozpoczęcia procedury opiniowania projektu nowelizacji wspomnianego rozporządzenia, w którym przewiduje się zmiany dotyczące oceny z przedmiotu szkolnego, jakim jest religia pragniemy wyrazić swoją opinię oraz wnieść uwagi co do tej kwestii:

  1. Uważamy, że ocena z religii/etyki powinna pozostać na świadectwie, jako odzwierciedlenie wysiłku ucznia włożonego w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu.
  2. Ocena z religii/etyki powinna być wliczana do średniej ocen.
  3. Ocena pełni rolę motywacyjną i informacyjną, dlatego mamy obowiązek bronić prawa uczniów do jej posiadania oraz wliczania do średniej ocen.
  4. Ocena z religii/ etyki, zgodnie z podstawą programową, nie jest za formację.
  5. Forsowanie stanowiska usunięcia oceny z religii/etyki jest wyrazem nierównego traktowania uczniów uczęszczających na przedmiot o charakterze wyznaniowym.
  6. Uważamy, że model religia lub etyka powinien zostać w Polsce wprowadzony, jako standard edukacyjny oraz wyraz troski Narodu o wychowanie człowieka wartościowego a tym samym wykluczyć opcję NIC.

Ponadto pragniemy zaznaczyć, że obecność lekcji religii w przestrzeni szkolnej ma swoją wartość dodaną poprzez wspieranie szkoły w jej funkcji dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej, socjalizacyjnej. Redukowanie lekcji religii, umniejszanie jej wartości, marginalizowanie oraz tworzenie zafałszowanego obrazu w przestrzeni medialnej jest postawą niegodną państwa demokratycznego, którego ideą i obowiązkiem jest troska o integralny rozwój młodego pokolenia Polaków.

Konkludując wyrażamy pragnienie, aby został utrzymany status quo w tej kwestii.