Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców

Oddział w Tarnowie (1996-2021)

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Tarnowie powstało z inspiracji ówczesnego Biskupa Tarnowskiego – J.E. bpa Józefa Życińskiego, dzięki inicjatywie Księdza Zbigniewa Krasa, pełniącego pod koniec lat 90. funkcję Zastępcy Diecezjalnego Duszpasterza Nauczycieli i Wychowawców. KSW swoją oficjalną działalność w Tarnowie rozpoczęło 23 lutego 1996 r., kiedy to na zebraniu założycielskim, w obecności ks. Zbigniewa Krasa, omówione zostały zasady funkcjonowania, cele i misja KSW. 1 czerwca grupa została przyjęta do Stowarzyszenia jako Koło, a 13 grudnia 1997 r. Zarząd Główny erygował w Tarnowie Oddział KSW, który został wpisany do KRS pod NR 0000216046

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców powstało z myślą o tych, którzy na co dzień zmagają się z trudnym, ale jakże ważnym zagadnieniem – wychowaniem młodego pokolenia. Podkreślając rangę wychowania Stowarzyszenie działa przede wszystkim na rzecz nauczycieli, wychowawców i katechetów, a także rodziców. Zrodziło się z potrzeby zintegrowania środowiska nauczycieli, którzy w swoim życiu wyznają zasady chrześcijańskie. Asystentem kościelnym  oddziału od stycznia 2012 r. jest ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII w Krakowie. Wcześniej tę funkcję sprawowali: ks. dr Stanisław Salaterski (obecnie Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej) oraz ks. dr Jan Gębarowski. Działalność Oddziału KSW w Tarnowie obejmuje dwa główne nurty: formację duchową oraz działalność środowiskową na rzecz nauczycieli, wychowawców i młodzieży.

Działalność formacyjna polega na organizowaniu wykładów, spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin dotyczących spraw wychowania i edukacji. Zaproszeni goście – eksperci w swoich dziedzinach – przedstawiają zagadnienia, które stają się przyczynkiem do dyskusji. Tematyka tych spotkań często jest sugerowana przez samych nauczycieli. Do rozwiania wszelkich pytań i wątpliwości służy dyskusja, która niejednokrotnie przeradza się w swoistą debatę nad problemem. Gośćmi nauczycieli byli m.in. profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, Ojcowie i Bracia ze zgromadzeń zakonnych (Jezuici, Dominikanie, Paulini, Bracia Szkolni), ponadto przedstawiciele MEN, władz oświatowych, a także wybitni przedstawiciele kultury i sztuki, redaktorzy mediów („Wychowawca”, „Gość Niedzielny”, Radio „RDN – Małopolska, Polskie Radio Kraków).

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców żywo reaguje na wszelkie zmiany zgłaszane przez MEN. Jest stałym obserwatorem i komentuje proponowane reformy oraz korekty.

Na spotkania organizowane przez tarnowski oddział może przyjść każdy. Formami popularyzacji działalności Oddziału KSW w Tarnowie są przede wszystkim: Biuletyny, zawiadomienia i afisze o spotkaniach przekazywane za pośrednictwem parafii i Radia „RDN Małopolska”. Informacji o KSW służą również audycje radiowe i artykuły w lokalnej prasie.

W swojej działalności KSW ma także stałe punkty formacji wewnętrznej, którymi są: wspólna Msza św., przygotowana i przeznaczona dla nauczycieli i wychowawców, poprzedzająca spotkanie, a od października 2009 r. w każdą 3. niedzielę miesiąca z homilią dla nauczycieli w kościele księży Filipinów; adwentowy dzień skupienia, spotkanie opłatkowe, rekolekcje wielkopostne, od marca 1996 r. comiesięczna modlitwa różańcowa na antenie „RDN Małopolska”.

Bardzo ciekawą inicjatywą podjęta przez Stowarzyszenie jest organizacja Forum Nauczycieli i Wychowawców. Począwszy od 1999 r. jest to stały punkt działalności. Fora przeznaczone są dla szerokiego gremium i obejmują problemy dotyczące aktualnie ważnych zagadnień wychowawczych i zawodowych. I Forum – Nauczyciel u progu III Tysiąclecia (1999), II Forum – Wychowanie to dzieło Miłości (2001), III Forum (2003) – Na nowo odkryć powołanie nauczyciela, IV Forum – Wychowanie i Media. Szanse i Wyzwania (2006), V Forum – Wychowanie w prawdzie (2009), VI Forum – Wolność i wychowanie (2011), VII Forum – Szkoła dziś i jutro – w poszukiwaniu sensu wychowania (2013), VIII Forum – Mądrość w wychowaniu – wychowanie do mądrości (2016), IX Forum – Etyka wychowania i edukacji – szansa i wyzwanie (2019), X Forum  – Dar starości w wychowaniu (2021).

Owocem tych spotkań były wydawnictwa książkowe: Wychowanie to dzieło Miłości (Tarnów, 2003, praca zbiorowa), W poszukiwaniu sensu wychowania (Tarnów, 2006, praca zbiorowa), Wolność i wychowanie (Tarnów, 2011, praca zbiorowa), Mądrość w wychowaniu – wychowanie do mądrości (Tarnów, 2016, red. Michał Drożdż, praca zbiorowa), Dostrzegać człowieka – etyczna moc w wychowaniu (Tarnów, 2019, red. Michał Drożdż, praca zbiorowa), Dar starości w wychowaniu (Tarnów, 2021,  red. Michał Drożdż, praca zbiorowa).

Uczestnikami forów byli przedstawiciele oddziałów i kół KSW z Polski, a przede wszystkim nauczyciele, wychowawcy, katecheci i rodzice z całej Diecezji Tarnowskiej.

Większymi formami były także 2 sympozja – Unieść życie – o Stefanii Łąckiej (2013) oraz Hanna Chrzanowska. Jedna z nas, poświęcony wyniesionej na ołtarze pielęgniarce – bł. Hannie (2019).

Oddział KSW w Tarnowie nie zapomina także o młodzieży. Na przestrzeni ponad 25 lat podjęło szereg działań na rzecz uczniów. Ciekawym i cennym pomysłem był Konkurs Literacki Chrześcijanin Tarnowa – portret życiem pisany, adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Miał zachęcić młodych ludzi do refleksji nad naszym chrześcijaństwem. W pracach konkursowych prezentowane były postaci duchownych i świeckich, zasłużonych, wpisanych w historię, a także żyjących i współtworzących wraz z młodymi naszą historię. Jednym z projektów była popularyzacja osoby ks. Jana Twardowskiego pod hasłem Spotkania z postacią ks. Jana Twardowskiego (2007). W ramach projektu realizowane były konkursy: recytatorski, plastyczny, muzyczny oraz udział młodzieży w koncertach do wierszy ks. Twardowskiego. Powstały ciekawe prace plastyczne, które wystawiano w kilku miejscach Tarnowa. Odbył się także Konkurs Maryjny organizowany we współpracy z Katolicką Szkołą Podstawową w Tarnowie oraz cykl konkursów „W hołdzie Polskiemu Papieżowi” we współpracy z Katolickim Centrum Edukacji  Młodzieży KANA i Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Tarnowie. W 2014 r. rozpoczęliśmy cykl spotkań poświęconych trudnym problemom współczesnej młodzieży uczącej się i pracującej (Miłość to luksus. Stać cię na to!, dr Marek Babik, Ignatianum).

Współpraca z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa zaowocowała współorganizacją projektu Patron mojej szkoły patriotąportret życiem pisany (2007) i II Tygodnia Wychowania Wychowywać, ale jak? (2012).

Jednocześnie Zarząd Oddziału współpracuje z Zarządem Głównym KSW, w którego strukturach od 2000 roku działają członkowie tarnowskiego Oddziału KSW, pełniąc ważne funkcje – w tym także prezesa ZG KSW. Owocem współpracy ze wszystkimi oddziałami i kołami w Polsce było zorganizowanie w Gródku n/Dunajcem ogólnopolskiej konferencji Charyzmat postaci patrona szkoły i jego spuścizna w środowisku (2007). Materiały pokonferencyjne ukazały się w książce: Patron szkoły – promieniowanie wartości (Tarnów, 2009, praca zbiorowa).

Ważną działalnością jest także praca na rzecz ogólnopolskich organizacji. Członkowie Oddziału włączają się w prace Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich (ORRK), uczestnicząc w spotkaniach i konferencjach, a także w pracy Rady Programowej. Zarząd Oddziału w Tarnowie udzielił również poparcia akcji ORRK dotyczącej powstrzymania się od oglądania TV, kaset video i gier komputerowych (1997, 1998, 1999 i 2000) poprzez wystosowanie apelu do rozgłośni radiowych. Współpraca ta przenosi się na struktury Diecezji Tarnowskiej, szczególnie podczas organizacji Forum Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Tarnowskiej (m.in. udział w przygotowaniu kilku forów, prowadzenie paneli dyskusyjnych i in.).

Kolejnym zadaniem Zarządu Oddziału KSW w Tarnowie jest umiejętne wskazywanie tych dzieł literackich, filmowych i teatralnych, które niosą wartości chrześcijańskie, a także reagowanie na kontrowersyjne propozycje ośrodków kultury. Służyły temu m.in.: udział w specjalnie powołanym Jury KSW Tarnowskiej Panoramy Filmowej, czyli Festiwalu Najlepszych Filmów Zagranicznych na Polskich Ekranach w danym roku i przekazanie nagrody dla polskiego dystrybutora filmu podejmującego wartości chrześcijańskie: 1997 – Symfonia życia, 1998 – Blask, 1999 – Pokój Marvina.

W każdym „Biuletynie KSW” ostatnia strona poświęcona jest promocji dobrej książki. Oddział wydał 40 Biuletynów (Biuletyn Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie) oraz „Biuletyny okolicznościowe” z okazji: Odsłonięcia pomnika Romana Brandstaettera, II, III, IV i VII Forum Nauczycieli i Wychowawców oraz Wszyscy jesteśmy wychowawcami. Felietony radiowe Anny Lipczyńskiej – wydanego z okazji V Forum. W 2014 r. wydano specjalny numer Biuletynu poświęcony Stefanii Łąckiej – jako pokłosie Sympozjum Unieść życie – Stefania Łącka oraz wydanie poświęcone pamięci członka honorowego KSW śp. ks. prof. Alojzego Drożdża w I rocznicę śmierci (2020)  .

Na spotkaniach ogólnych odbywa się rekomendacja wartościowych pozycji literackich, filmowych i teatralnych dla nauczycieli i rodziców. Członkowie Oddziału KSW prowadzili także audycje w Radiu „Dobra Nowina” (obecnie „RDN Małopolska”) poświęcone sprawom szkoły. Oto niektóre tematy: Etos nauczyciela, Katecheza po 6 latach funkcjonowania w szkole, Zagrożenia wartości ze strony TV i kina, Do jakiej Polski przyjeżdża Papież?, Refleksje po wizycie Ojca Św. w Polsce, Kim jest nauczyciel dnia dzisiejszego?, Nowa reforma oświaty – wady i zalety, Kształtować sumienie.

Od początku istnienia Stowarzyszenia głównymi patronami medialnymi KSW są: Tarnowski Gość NiedzielnyRadio RDN.

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców jest swoistym miejscem spotkania dla nauczycieli – spotkania z wiedzą, rzetelną informacją, analizą różnych zagadnień, które każdego dnia towarzyszą nauczycielom i wychowawcom oraz rodzicom. Zarząd stara się być w środowisku grupą inicjatywną, proponującą różne formy działania, bliskie nauczycielom (np. opieka wychowawcza w świetlicy środowiskowej podczas letniego wypoczynku dzieci organizowanego przez CARITAS Diecezji Tarnowskiej, pomoc powodzianom, korepetycje dla maturzystów i gimnazjalistów). Jednocześnie odbyły się spotkania omawiające ważne problemy z zakresu zagrożeń współczesnego świata (m.in.: alkoholizm, narkomania, sekty). Z dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli i rodziców spotkały się zagadnienia poruszające problem dyscypliny w szkole.

Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Tarnowie podejmuje aktualne sprawy nauczycieli (np. spotkania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli w świetle Karty Nauczyciela, których owocem są dwa biuletyny omawiające te zagadnienia), reprezentuje jednoznaczne poglądy o orientacji zgodnej z nauką społeczną Kościoła i wychowaniem chrześcijańskim, a także integruje nauczycieli i dba o wzmacnianie więzi. Zmieniająca się rzeczywistość, wprowadzana reforma oświaty, zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne środowiska pedagogów i młodzieży (relatywizm poglądów, modne trendy, sekty, narkomania, różnorodne uzależnienia, restrukturyzacja oświaty, bezrobocie) sprawiają, że przed Zarządem Oddziału stają coraz to nowe wyzwania, którym w miarę możliwości stara się sprostać poprzez różne formy pracy. Członkowie mają na względzie to, że nauczyciele i wychowawcy przygotowują do pracy przyszłych lekarzy, nauczycieli, prawników, księży i polityków – a zatem: od tego, jaki będzie polski nauczyciel, jakie będzie jego powołanie i praca, takie będą przyszłe pokolenia.

Pedagodzy zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu Wychowawców każdy rok szkolny kończą wspólnym wyjazdem na Ogólnopolską Pielgrzymkę Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę. Wraz z rzeszą nauczycieli z całej Polski jadą do Najlepszej Matki, by złożyć w Jej dłonie swoje troski, radości, nadzieje, podziękowania za miniony rok i prośby o  błogosławieństwo na nadchodzące dni następnego roku szkolnego.

STATUT KSW

Najnowsza wersja Statutu zatwierdzona przez KEP i KRS

Statut KEP 25 IX 2018

Uchwała KEP 25 IX 2018