NIE ŻYJE KS. PROF. DR HAB. MICHAŁ DROŻDŻ

 

Z ogromnym bólem odebraliśmy wiadomość o odejściu do Domu Ojca 15 czerwca 2023 r. śp. ks. prof. Michała Drożdża – Asystenta Kościelnego Oddziału KSW w Tarnowie. Funkcję tę, oficjalnie, pełnił od 2012 roku, ale tak naprawdę był dobrym duchem, przyjacielem i powiernikiem wszelkich spraw Stowarzyszenia w Tarnowie od początku jego istnienia – czyli od 1996 roku. Wielokrotnie głosił rekolekcje, konferencje, pomagał w organizacji forów i innych przedsięwzięć.

Za swoje zaangażowanie dla spraw KSW Zgromadzenie Delegatów (najwyższa władza Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców) 8 stycznia 2020 r. przyznało Księdzu Profesorowi tytuł Członka Honorowego KSW.

Warto przypomnieć bogaty życiorys Księdza Profesora:

Ksiądz Michał Drożdż urodził się 19 lutego 1958 roku w Nowym Sączu. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1983 roku  z rąk bp. Jerzego Ablewicza. W tym samym roku na Wydziale Teologicznym ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie uzyskał magisterium z teologii na podstawie pracy pt. „Spór między idealizmem a realizmem w mechanice kwantowej według Henryka Mehlberga”, napisanej pod kierunkiem ks. doc. dra hab. Michała Hellera. Ukończył Journalism nad Social Communications na Politechnice Federalnej w Zurychu.

W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii (specjalność filozofia przyrody) na podstawie dysertacji „Faktyczność i możliwość. Interdyscyplinarna analiza koncepcji struktury czasu Carla Friedricha von Weizsäckera w ramach jego integralnego systemu myślenia” w Uniwersytecie Leopolda Franciszka w Innsbrucku. Stopień doktora habilitowanego nauk o mediach i komunikacji społecznej nadał mu Uniwersytet Katolicki w Rużomberku w 2007 r. na podstawie rozprawy „Logos i ethos mediów. Dyskurs paradygmatyczny filozofii mediów”. W 2020 r. otrzymał tytuł profesora nauk społecznych.

Zainicjował organizowaną przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Międzynarodową Konferencję Etyki Mediów. W 2011 r. zorganizował na tej uczelni IV European Central Communication Forum. W latach 1993-2005 był dyrektorem programowym RDN Małopolska, a w okresie od września 1993 do sierpnia 1997 również Wydawnictwa Biblos. Był redaktorem naczelnym „Studia Socialia Cracoviensia”. Specjalizował się w filozofii mediów i komunikacji, teorii dziennikarstwa, filozofii kultury i aksjologii komunikowania.

Ks. prof. Michał Drożdż był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, przewodniczącym Sekcji Aksjologii Komunikowania PTKS, zastępcą przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej oraz członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Był także członkiem Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2019-2024, członkiem Rady Naukowej i Rady ds. Mediów Konferencji Episkopatu Polski oraz sekretarzem Tarnowskiego Koła Teologicznego i Asystentem Kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie. Był członkiem Zespołu ds. Mediów V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Od października 2017 r. pełnił funkcję delegata ds. mediów Diecezji Tarnowskiej. W listopadzie tego samego roku został mianowany przewodniczącym Naczelnego Sądu Dziennikarskiego w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. W 2019 r. został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.